ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & GDPR

Ενότητα 1

Η Π.Ε.Β σας ενημερώνει ότι συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που θα δηλώσετε παρακάτω για την εγγραφή σας στο 12ο Συνέδριο και μόνο . Η συλλογή και η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με βάση το άρθρο 6 παρ.1 περίπτωση (α) και άρθρο 9 παρ. 2 περίπτωση (δ) του Γενικού Κανονισμού 2016/679). Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν στη διάθεση της Π.Ε.Β.  για χρονικό διάστημα 6 μηνών και ακολούθως θα διαγραφούν. Κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι το Δ.Σ. της Π.Ε.Β., η γραμματέας και η Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου. Για το χρονικό διάστημα που τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμένουν στη διάθεση της Π.Ε.Β. έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού της επεξεργασίας, αντίταξης και φορητότητας σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679 (Ε.Ε.). Επίσης, έχετε δικαίωμα αναφοράς στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων  Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση www.dpa.gr. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Π.Ε.Β. στη διεύθυνση www.pev.gr. H Π.Ε.Β. έχει ορίσει Υπεύθυνο Προσωπικών Δεδομένων με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας grammateia@gmail.com.

Ενότητα 2

Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, η Π.Ε.Β. σας ενημερώνει ότι κάποιες συνεδρίες του 7ου Πανελληνίου Συνέδριου, που θα πραγματοποιηθούν 15-17/12/2023, στους χώρους του Ευγενιδείου Ιδρύματος θα βιντεοσκοπηθούν και θα μεταδοθούν μέσω διαδικτύου (youtube κανάλι Π.Ε.Β.) ενώ θα ληφθούν και φωτογραφίες των συμμετεχόντων και παρευρισκόμενων. Το βίντεο και οι φωτογραφίες, σε ψηφιακή ή τυπωμένη μορφή, χωριστά ή ως μέρος εντύπων, θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του συνεδρίου και για την προβολή του, και θα δημοσιευθούν, αποσταλούν και αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και της Π.Ε.Β., σε εκδόσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στον Τύπο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης της Π.Ε.Β. (facebook, linkedin)  με σκοπό την ενημέρωση της πανεπιστημιακής και επιστημονικής κοινότητας, των συνέδρων, των συμμετεχόντων μέσω διαδικτύου και του κοινού για το συγκεκριμένο συνέδριο και τα αποτελέσματα του, καθώς και για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς . Οι φωτογραφίες ή οι βιντεοσκοπήσεις θα παραμείνουν στο αρχείο της Π.E.B.  μόνιμα ως κομμάτι της δραστηριότητάς της. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα πιο πάνω προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή και διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτά δεν είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό που συλλέχθηκαν. Μπορείτε να καταθέσετε προσφυγή σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα complaints@dpa.gr. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο grammateia@gmail.com Όποιος/α συμμετέχει και παρευρεθεί στις πιο πάνω συνεδρίες δηλώνει ότι γνωρίζει την πιο πάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και συναινεί.

Επιθυμώ η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσα να προστεθεί στη mailist της Π.Ε.Β. , ώστε να λαμβάνω ενημερωτικά μηνύματα.